மாலைப் பொழுதில் வானில் ஏற்படும் அழகான மாற்றங்களைக் கண்டு பலமுறை வியந்திருக்கிறேன். எத்தனை எத்தனை வண்ணங்கள்! எத்தனை எத்தனை வடிவங்கள...