ஏதாவது ஒரு சூழலில் நாம் ஒருவரைப் பார்த்து அவரா? இவர்? என்று வியந்துபோயிருப்போம். நானும் அப்படித்தான் சங்கஇலக்கியங்களைப் படிக்கும்போ...