பணம் ஈட்டுவது மட்டும்தான் வாழ்க்கையா? ஆம் என்று பலரும்,  இல்லை அதற்கும்மேலே கிடைக்கும் அனுபவத்தில் அடங்கியிருக்கிறது வாழ்க்கை என...