இன்று மறைமலையடிகள் பிறந்த நாளாகும். நான் கல்லூரியில் பயின்ற  காலத்தில் வேதாசலம் என்ற தன் பெயர் வடமொழிப் பெயர் என்பதால் அதனைத் தமிழில் மற...