மாயூரம்   வேதநாயகம் பிள்ளை  ( அக்டோபர்   11 ,   1826  -  சூலை   21 ,   1889 )   ஒரு புகழ் பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர்   ஆவார். இவர்   1878 இ...