மனநிறைவு என்பது இயற்கையாக நம்மிடம் உள்ள செல்வம். ஆடம்பரம் என்பது என்பது நாம் தேடிக்கொள்ளும் வறுமை என்பது தத்துவமேதை சாக்கரடீஸ் அவர்களின் ...