தமிழ்த்தென்றல் என்று அழைக்கப்பட்ட திரு.வி.க அவர்களின் ஓவியம். ப. பூங்கொடி வணிகவியல் முதலாமாண்டு கே.எஸ்.ஆர் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி...