ஒலி மரபு ஆடு – கத்தும் எருது – எக்காளமிடும் குருவி - கீச்சிடும் குதிரை – கனைக்கும் குரங்கு – அலம்பும் நரி – ஊளையிடும் நாய்...