1. உ . வே . சாமிநாதையர்  – உத்தமதானபுரம் வேங்கடசுப்பையர் மகன் சாமிநாதன்   சுருக்கமாக   உ . வே . சா . இவர் சிறப்பாக   தமிழ் தாத்தா   என...