கி. வா. ஜ  என்றழைக்கப்பட்ட  கி. வா. ஜகந்நாதன்   அவர்கள்     தமிழறிஞர்  உ. வே சாமிநாதய்யரின்  மாணாக்கராவார். கலைமகள்  இதழின் ஆசிரியராகவும் ...