* இந்தியாவில் தோன்றிய மிகத் தொன்மையான மொழி தமிழ் * திராவிட மொழிகளிலேயே மிகப் பழமையான வரி விடிவ எழுத்தைக் கொண்ட மொழி தமிழ். *...