கண்களால் காண வேண்டியது? செவிகளால் கேட்கவேண்டியது? வாயால் பேச வேண்டியது? இந்த மூன்றும் அறியாமல்தான் நாம் வாழ்ந்துவருகிறோம். க...