காந்தி நாட்டுக்காக உழைத்தார் நாம் காந்தி நோட்டுக்கா உழைக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை . மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் என்பதற்குத் ...