நாம் எந்தப் பொருள் வாங்கினாலும் அதை எப்படிப் பயன்படுத்தவேண்டும் என்ற செய்முறைக் குறிப்பேடு கிடைக்கிறது. ஆனால் நாம் பிறந்தபோது இந்த வா...