பாரத மாதா! உன் முகத்தில் அரிதாரம் பூசப்படலாம் – இல்லை அமிலமும் வீசப்படலாம்.. அச்சம் கொள்ளாதிரு! உன்னுள் போர்கள் தொடுக்கப...