முறைவேண்டு பொழுதில் பதன்எளியோர் ஈண்டு உறைவேண்டு பொழுதில் பெயல் பெற்றோரே                                                         ...