எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப  -     புறநானூறு 136 ஏழைகளான எமக்குக் கொடுப்பவர்கள் பயன்கருதாது மற்றவர்களுக்க...