சனி, 18 பிப்ரவரி, 2017

ஈகை என்பது..

எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர்
பிறர்க்கு ஈவோர் தமக்கு ஈப -    புறநானூறு 136
ஏழைகளான எமக்குக் கொடுப்பவர்கள் பயன்கருதாது மற்றவர்களுக்குக் கொடுப்போராகக் கருதப்படுவர்!
எங்களுக்கு அல்லாமல் பிறருக்குக் கொடுப்போர் பயன்கருதிக் கொடுப்பதால் தங்களுக்கே கொடுத்துக் கொள்பவர் ஆவா்!

-          
                                                   - துறையூர் ஓடைக்கிழார்.

4 கருத்துகள்: