செவ்வாய், 28 பிப்ரவரி, 2017

பேசும் கலைமூன்று வயதில் பேசக் கற்றுக்கொள்கிறோம்! 

ஆனால் வாழ்நாள் முழுக்க எப்படிப் பேசுவது 

என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்வதில்லை! 

பிற மொழிகளில் மட்டுமல்ல! 

தாய்மொழியிலும் தான் !

2 கருத்துகள்: