கிராமத்துப் பள்ளிக்கூடங்களைத் திண்ணைப் பள்ளிக் கூடங்கள் என்றும் சொல்லுவார்கள் . அந்தப் பள்ளிக் கூடங்களில் மாணாக்கர்கள் ப...