“தமிழ் வாழ்க வென்பதிலும் தமிழ்வா ழாது தமிழ்ப் பெயரை வைப்பதிலும் தமிழ்வா ழாது! குமிழ் சிரிப்பைப் பெருஞ்சிரிப்பாய் அவிழ்த்துக் கொட்டுங...