மிளகுப் பொதிகளை ஏற்றுமதி செய்து! அதற்குப் பதிலாக தங்கத்தை இறக்குமதி செய்தனர் ! மிகுந்த பொருள்களைப் பணிந்து வந்து கொடுத்து மணம் வே...