ஞாலமுதல்மொழி தமிழ்! திராவிட மொழிகளின்   தாய்மொழி தமிழ்! ஆரியத்திற்கு மூலமாகவும் விளங்கிய மொழி தமிழ்! என வாதிட்டவர்! கிரேக்கம...