விலைகொடுத்து வாங்கமுடியாது! பட்டத்தை விலைகொடுத்து வாங்கலாம்! அறிவை விலைகொடுத்து வாங்கமுடியாது! உழைப்பை விலைகொடுத்து வாங்கலாம்! த...