வாய்மையே வெல்லும் என்பதுதான் இந்தியாவின் குறிக்கோள். என்றாலும், ஊழல் நிறைந்த நாடு களின் வரிசையில் இந்தியா முதலிடம். வியட்நாம் இர...