பெண்களும் இயற்கையும் ஒன்று! இரண்டும் புதிரானது! புரியாதது! நிலம், நீர், தீ, காற்று, வான் என இயற்கையின் ஒவ்வொரு கூறுகளும் பெண்களை...