வறுமையில் பிறந்து, 12 வயது வரை மட்டுமே பள்ளிக்குச் சென்று  இலத்தீன் மொழியில் இலக்கண, இலக்கியங்களைக் கற்றவர்! துன்பியல், இன்பியல் என ...