திண்ணை இணையதளத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அறிவிப்பு Friday January 2, 2009 தொல்காப்பியக் கவிதையியலும் தமிழ்ச்செவ்வியல் இலக்கியங்களும் கருத்தரங்க...