சங்க காலத்தில் தலைவன் தன் காதலியைப் பெற மானத்தை விட்டு மடலூர்ந்து வருவான். அவ்வாறு வந்தால் தலைவியின் பெற்றோர் அஞ்சி தன் மகளைத் தலைவனுக...