² தூண்டிலில் தொங்கிக்கொண்டிருக்கிறது மீனின் சாவும்! மனிதனின் வாழ்வும்! ² தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எழுதப்பட்டிருந்த பொன்மொழி. “நீங்கள் இ...