பதறாத காரியம் சிதறாது! கடினமாகச் செய்வதைவிட கவனமாகச் செய்!! என்பது நம் முன்னோர் அனுபவமொழி. இதே கருத்தை எடுத்துரைக்கும் தத்துவக் கதையொன்ற...