முகமூடிகளையே அணிந்து அணிந்து தன் முகம் மறந்த அப்பாவியாய் – தமிழன்! வளர்க்கும் வீட்டுக்காரனுக்குப் பயன்படாமல் பக்கத்துவிட்டில் காய்காய...