கோபம் சில நேரங்களில் வரம்! பல நேரங்களில் சாபம்! கோபம் தீப்பெட்டியிலிருக்கும் தீக்குச்சி போல! விளக்கையும் ஏற்றலாம்! வீட்டையும் கொளுத்தலாம்...