முடிச்சவிக்கி என்ற சொல் திட்டுவதற்கு மட்டும் தான் பயன்படவேண்டுமா? 23ஆம் புலிக்கேசி என்னும் திரைப்படத்தில் ஒரு காட்சி..... புலவர்: ம...