உலகத்திலேயே விரைவாகச் செல்லும் வாகனம் எது? தொடர்வண்டி, கப்பல், வான்ஊர்தி, ஏவுகணை.... இவை எல்லாவற்றையும் விட விரைவாகச் செல்லும் வாகனம...