உணர்ச்சியற்ற சமூகத்தின் நிலையை மிக அழகாகச் சொல்கிறார் உணர்ச்சிக் கவிஞர்.காசியானந்தன் அவர்கள்.