பறவைக்கு இருக்கும் சுதந்திரம் நமக்கு இருக்கிறதா? காற்றுக்கு இருக்கும் சுதந்திரம் நமக்கு இருக்கிறதா? கூண்டுக் கிளிக்கும் சிறகில்லாத...