சங்ககாலத் தமிழர்கள் இயற்கையுடன் இயைபுகொண்ட வாழ்வு வாழ்ந்தனர். அஃறிணை உயிர்களுடன் உறவாடி மகிழ்ந்தனர். இதோ ஒரு அகப்பாடல்.. இதில் தோழி, ...