சினம் நோய்! சிரிப்பே மருந்து! அடுத்தவர் செய்யும் தவறுக்கு நாம் ஏன் நமக்கே தண்டனை கொடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்? துன்பம் வரும் போது சி...