சிலபதில்கள் நம்மைச் சிரிக்கவைக்கும்! சில பதில்கள் நம்மைச் சிந்திக்கவைக்கும்! என் பார்வையில் சில பதில்கள்... கையெழுத்து மகன் – அப்பா...