அதோ அந்தப் பறவை போல வாழவேண்டும்.. என்ற எண்ணம் எனக்கு எப்போதும் இருப்பதுண்டு... “சுதந்திரம்“ என்ற சொல்லின் பொருளை பறவைகளைக் கண்டே...