1. அறிவு உழைப்பு, உடல் உழைப்பு - இரண்டில் எது பிடிக்கும்?? உடலை இயந்திரமாக்காத அறிவின் உழைப்பு பிடிக்கும்!! 2. அனுபவம், ஆற்றல்?? - ...