அன்பின் உறவுகளே வாங்க இளம் கவிஞரை வாழ்த்தி வரவேற்போம். “எங்கெங்கோ பிறந்து நாட்கள் பல கடந்து இங்கொன்றாய் சேர்ந்து இனிதாய் நட்பு கொண்ட...