ஏ ழை, பணக்காரன் அறிவாளி, முட்டாள் உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன் என எல்லா ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்குமான காரணத்தை வாழ்க்கை மறைத்து ஐந்து இரும்புக் கதவுக...