தங்கத் தடாகத்திற் கெழிலூட்டும் தாமரைப் பூ போல - என் அங்கத்தினுள் பூ த்திருக்கும் ஆருயிர் நட்பே ! வணக்கம் . வியத்தகு விக்ரு...