ஓட்டப் பந்தையத்தில் நாம் முதலிடம் பெறவேண்டுமென்றால் நாம் ஓடவேண்டும், மற்றவர்களைவிட விரைவாக ஓடவேண்டும்! அதைவிட்டுவிட்டு மற்றவ...