இந்த நிலை தொடர்ந்தால் நாளை... இதுதான் நடக்கும்! இற்கைக்கும் மனிதனுக்குமான 20/20