தமிழின் பெருமையை, தமிழரின் மேன்மையை ஓவியங்களின் வழி எடுத்தியம்பும் பெருந்தச்சன் தென்னன் மெய்ம்மன் அவர்களின் படைப்பு இது..