தமிழரின் இயற்கை ஆளுமைக் கூறுகளை  பெருந்தச்சன் தென்னன் மெய்ம...