எண்ணெழுத்து இகழேல் (கணிதத்தையும், அறநூல்களையும் இகழ்ந்து கற்காமல் விட்டுவிடாதே! ஓதுவது ஒழியேல் (நல்ல நூல்களைக் கற்பதை ஒருபோதும் ...